Saturday, 15 August
Start: 20:00
End: 22:00

Dmitry Kushnirov & Mykola Kistenov - Acoustic Mouvements