Friday, 06 November
Start: 20:00
End: 21:45

Maksym Kremenok & Denis Stryutskiy Duo - Favorite Standards