Wednesday, 19 August
Start: 20:00
End: 21:30

Solo Piano. Oleksiy Bogolyubov